Trabzon - Bize Yazýn
ana sayfa hakkýmýzda araç filomuz oto kiralama transfer turizm iletiţim

Trabzon

Trabzon Tarihçe Eusebius`a göre þehrin kuruluþ tarihini MÖ 756 olmakla birlikte bu iddia Trabzon`u Ýstanbul, Roma hatta, genel kanýya göre Trabzon ve diðer Doðu Karadeniz kolonizasyonunu geçekleþtiren Sinop`tan daha eski bir kent yapmaktadýr. Bu durum gerçekse Sinoplular varolan bir kenti MÖ 630 tarihinden sonra yeniden kolonize etmiþ olmalýdýrlar.Anabasis`te geçen "Pontos Euksenios kýyýsýndaki bu þehir Sinope’nin Kolkh ülkesindeki kolonisidir"ifadesi daha sonra Arrian ve Peripleus tarafýndan da onaylanmýþtýr.Merkezinde Yunanlýlarýn çevre köylerinde bugünkü Lazlarýn atasý olduðu sanýlan Kolhislerin yaþadýðý Trabzon, Antik çað ve sonrasýnda Zigana geçidi üzerinden Ermenistan ve Euphrates civarýnda üretilen ticari mallarýn takas edildiði ticaret merkezi ve dýþ ülkelere satýldýðý bir ihraç limaný özelliðindeydi. Pontus Ýmparatoru Mithridates`in Roma Ýmparatorluðu ile giriþtiði bir dizi savaþý kaybetmesinin ardýndan Anadolu topraklarýnýn yanýsýra Trabzon`da Roma hakimiyetine girmiþti.

LiderGrafik Web Tasarým